Skauting

 

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

 

SVĚTLUŠKY 6-10 LET

ZÁKON

1. Světluška je pravdomluvná. 

2. Světluška je poslušná. 

3. Světluška pomáhá jiným. 

4. Světluška je statečná a veselá. 

5. Světluška je čistotná. 

HESLO: Pamatuj! 

PŘÍKAZ: Buď lepší dnes než včera.

SLIB

Slibuji, že se budu snažit 

hledat Pravdu a Lásku, 

být prospěšná své vlasti 

a zachovávat zákon světlušek

 

SKAUTKY 11-15 LET

ZÁKON

1.      Skautka je pravdomluvná.

2.      Skautka je věrná a oddaná.

3.      Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.

4.      Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky.

5.      Skautka je zdvořilá.

6.      Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských.

7.      Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců.

8.      Skautka je veselé mysli.

9.      Skautka je hospodárná.

10.  Skautka je čistá v myšlení, slovech i skutcích.

HESLO: Buď připraven!

PŘÍKAZ: Alespoň jeden dobrý skutek denně.

SLIB

“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 

- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 

- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 

- duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.” 

 “K tomu mi pomáhej Bůh."